Algemene voorwaarden

Digitale producten en Online diensten van Bijwerkingen van Werk

Download hier de pdf: Algemene voorwaarden digitale producten

Ondernemer: Annet Lenderink
Onderneming: Bijwerkingen van Werk
Adres: Hemeltjenskampweg 33, 7431 CB Diepenveen
E-mail: aflenderink@gmail.com of info@bijwerkingenvanwerk.nl
Bankrekening: KNAB
NL25 KNAB 0256 8356 67
KVK nummer  70134553
BTW nummer  NL081726429B0

Algemeen

1.1.  Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Bijwerkingen van Werk: de eenmanszaak gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Hemeltjenskampweg 33, 7431  CB te Diepenveen;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Bijwerkingen van Werk een overeenkomst sluit of met Bijwerkingen van Werk in onderhandeling is over het afsluiten van een overeenkomst;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Product: digitale producten waarin informatie (zoals bijvoorbeeld e-books, e-learning en downloadbare producten) is vastgelegd;

E-Dienst: het bieden van toegang tot een voor het algemene publiek afgeschermd deel van een door Bijwerkingen van Werk beheerde of geëxploiteerde website;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht (bijlage 1).

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bijwerkingen van Werk met betrekking tot Producten en Diensten en op alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Bijwerkingen van Werk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Bijwerkingen van Werk kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de Website is geplaatst. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten overeenkomst en van elke voordien tot stand gekomen overeenkomst die nadien wordt gewijzigd, vernieuwd of verlengd.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn op de website bijwerkingenvanwerk.nl door de Afnemer in te zien en te downloaden

1.5 Daar waar in deze Algemene Voorwaarden de uitdrukking ‘schriftelijk’ wordt gebruikt is daaronder mede begrepen communicatie per e-mail

2. Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Bijwerkingen van Werk niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Na aanvaarding van een aanbieding of prijsopgave is Bijwerkingen van Werk gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, tot twee weken na ontvangst ervan, in welk geval Bijwerkingen van Werk niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Afnemer vooruitbetaalde.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling bij Bijwerkingen van Werk via de Website door de afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Bijwerkingen van Werk per e-mail aan het door de afnemer bij het plaatsen een bestelling aan Bijwerkingen van Werk opgegeven emailadres. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de afnemer. De afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Tussen Bijwerkingen van Werk en de afnemer geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door de afnemer zoals deze door Bijwerkingen van Werk is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van de afnemer.

2.4 Behoudens het bepaalde in artikel 1.3, kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden slechts schriftelijk worden overeengekomen in welk deze wijziging of aanvulling, behoudens het bepaalde in artikel 1.3, slechts geldt voor de betreffende overeenkomst.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

3.2 De betaling van de aangeboden digitale producten en online diensten op bijwerkingenvanwerk.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

3.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat u een definitieve koopovereenkomst aan met Bijwerkingen van Werk. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op bijwerkingenvanwerk.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

3.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

4. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

4.1 Bijwerkingen van Werk is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

4.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan bijwerkingenvanwerk.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 5. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

5.1 Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Bijwerkingen van Werk.

5.2 Op de digitale producten van Bijwerkingen van Werk berust copyright. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

5.3 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

6. Herroepingsrecht

6.1 Bij levering van digitale producten:

Op de digitale producten van Bijwerkingen van Werk geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Wanneer u tijdens het bestelproces overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze Algemene Voorwaarden, ziet u af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U stemt dan namelijk in met directe levering via een downloadlink of onmiddellijke toegang tot het afgeschermde cursusdeel van bijwerkingenvanwerk.nl;

6.2. Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Wanneer u gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient u te doen middels het modelformulier (bijlage 1).
 3. Indien u na afloop van de in lid 2 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de overeenkomst een feit.
 4. Als de verrichting van diensten is begonnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Het bedrag wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anderszins afgesproken; voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

7. Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bijwerkingen van Werk vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping van een overeenkomst

 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan:

Bijwerkingen van Werk

Hemeltjenskampweg 33, 7431 CB Diepenveen Nederland

 info@bijwerkingenvanwerk.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 • Besteld op [datum bestelling bij diensten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

“Disinsection” effectief en betrekkelijk veilig

In de luchtvaart wordt geregeld gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen om de verspreiding van infectieziekten overgebracht door insecten te voorkomen. Dit wordt in het Engels disinsection genoemd. De insecten worden aangeduid met vectoren en zij kunnen zogenaamde vector-gebonden ziekten overdragen. Het gaat dan vooral over ziekten als malaria (Anopheles. spp.); dengue, chikungunya... Lees meer
Mecanicien met systemische sclerose

Mecanicien met systemische sclerose

In een recent artikel wordt bij een mecanicien de oorzaak voor zijn systemische sclerose gevonden in de langdurige blootstelling aan oplosmiddelen. Systemische sclerose is een zeldzame aandoening met afwijkingen in het immuunsysteem, in de bloedvaten en het bindweefsel. Jaarlijks zijn er naar schatting 4,5 - 18,7 nieuwe gevallen per miljoen... Lees meer
Werkstress en cognitief functioneren

Werkstress en cognitief functioneren

De manier waarop we werken verandert voortdurend. Dit stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van werkende mensen. Wanneer de veranderingen te snel gaan kan dit stress opleveren. Daarnaast werken we met z’n allen langer door, wat betekent dat het aantal oudere werknemers blijft toenemen. Ook zij moeten zich voortdurend blijven... Lees meer
Werkstress en QT-verlenging op het ECG

Werkstress en QT-verlenging op het ECG

Kunnen veranderingen op een gewoon ECG, bijvoorbeeld een QT-verlenging een vroege aanwijzing zijn voor mogelijke hartklachten op termijn? En kunnen we zo meer zicht krijgen op werkstress als oorzaak voor hartklachten. Italiaans onderzoek levert een klein steentje voor het beantwoorden van die vraag. Pas op je hart! Die waarschuwing hoor... Lees meer
Chirurgen fysiek zwaar belast

Chirurgen fysiek zwaar belast

Veel werk kan door fysieke belasting leiden tot klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. In Europa zijn aandoeningen van spieren en gewrichten verantwoordelijk voor circa 40% van alle beroepsziekten. Ook onder medewerkers in de gezondheidszorg leidt dit tot verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld bij chirurgen. Uit eerder onderzoek is bekend dat... Lees meer
Leren van eerdere epidemieën als MERS

Leren van eerdere epidemieën als MERS

Wat kan dit blog in vredesnaam toevoegen aan de stortvloed aan informatie over de corona-epidemie? Inmiddels is er in de wetenschappelijke literatuur al een groot aantal artikelen verschenen over Covid-19; keus genoeg. Niettemin kies ik voor iets anders. Recent verscheen namelijk een interessante terugblik op de vorige uitbraak van een... Lees meer
Selenium vergiftiging kan fataal aflopen

Selenium vergiftiging kan fataal aflopen

Seleen of selenium is een scheikundig element met symbool Se en atoomnummer 34. Het is een grijs niet-metaal met bijzondere eigenschappen zoals het omzetten van licht in elektriciteit. Het wordt daarom onder meer gebruikt in de de elektronicasector. Maar ook in bijvoorbeeld de glasindustrie en in de rubberproductie. Het vormt ook een bestanddeel van antiroos shampoo. Seleen of selenium is... Lees meer