Beroepsrisico’s

Beroepsrisico's

Beroepsrisico’s zijn de risico’s voor de gezondheid die het beroep of de werkomgeving met zich mee kunnen brengen. Redeneren vanuit beroepsrisico’s is het mogelijk maatregelen te nemen om gezondheidsschade te voorkomen.


Chemische blootstelling

Onder “Chemische blootstelling” valt alle informatie die te maken heeft met blootstelling aan stoffen in het werk en in de werksituatie. Het kan gaan om de blootstelling in maat en getal, maar ook om de effecten van blootstelling voor de gezondheid. In de praktijk gaat het om contact met stof, vloeistof, damp of gas. Opname van chemische stoffen kan via de inademing, via de huid of door al dan niet opzettelijk inslikken.

Biologische blootstelling

Bij biologische agentia gaat het om blootstelling aan micro-organismen als bacteriën, virussen, parasieten, prionen en om de afgeleide producten daarvan als endo- en exotoxinen. Het kan gaan om de blootstelling aan deze agentia, maar ook om de gevolgen van blootstelling voor de gezondheid.

Fysische factoren

Bij fysische factoren gaat het om blootstelling aan factoren als geluid/lawaai, ioniserende en niet-ioniserende straling, temperatuur, vochtigheid.

Fysieke belasting

Onder fysieke belasting valt alles wat te maken heeft met lichamelijke inspanning. Het kan gaan over lopen, staan, zitten, tillen, duwen, trekken, in statische houdingen werken, bewegingen vaak herhalen etc. Het gaat om informatie over de mate van deze belasting, maar ook over de effecten van deze belasting op de gezondheid.

Psychosociale factoren

Bij blootstelling aan psychosociale factoren gaat het om de invloed van niet-materiële factoren in de werksituatie. Het kan gaan om werkdruk, werkstress, onderlinge verhoudingen, stijl van leidinggeven, pesten op het werk, agressie op het werk, seksuele intimidatie op het werk, rolconflicten, arbeidsconflicten etc.

Multiple risico’s

Overzicht van verschillende beroepsrisico’s in het werk of de werksituatie. Hier wordt bijvoorbeeld vanuit een beroep of werksituatie gekeken.

Werktijden

Bij de risico’s van werktijden kan gedacht worden aan lange werkdagen, overwerk, onregelmatig werk, nachtwerk of ploegendiensten. 

Wet- en Regelgeving