Chronisch hoog lood kan ook psychisch ziek maken

chronische blootstelling aan loodChronische blootstelling aan lood kan leiden tot neurotoxische problemen. Het is al langer bekend is dat blootstaan aan hoge concentraties lood kan leiden tot onder andere neurologische en psychische klachten, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Veel minder weten we over de relatie tussen loodblootstelling en gediagnosticeerde psychische aandoeningen bij werkenden.

Studiepopulatie in Korea

Recent is daar in Korea onderzoek naar gedaan bij een grote groep van 54.7888 mannen die regelmatig met lood in aanraking komen. Deze groep werd vanwege deze blootstelling tussen 2000 en 2004 jaarlijks medisch onderzocht. Naast een consult bij een arts werd hierbij ook het lood-in-bloedgehalte bepaald. Ieder van de deelnemers nam minimaal 1 en maximaal 5 keer deel in de periode van 1 januari 2000 tot 31 december 2004.

Methode

Om in deze groep de gediagnosticeerde psychische aandoeningen vast te stellen werd in de opnamedossiers gezocht naar psychische ziekten volgen de ICD-10 (International Classification of Diseases, 10th revision, F00–F99). Op basis van hun lood-in-bloedwaarden werden ze voor deze studie ingedeeld in een van de vier kwartielen:

  • 1e kwartiel < 4,10 μg/dl,
  • 2de kwartiel < 6,04 μg/dl,
  • 3e kwartiel < 10.,0 μg/dl
  • 4e kwartiel > 10 μg/dl.

Per kwartiel werd de hazard ratio (HR) berekend met een 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI).

Uitkomsten

Van de totale groep van 54.788 werden 223 mannen opgenomen met een diagnose van een psychische ziekte tijdens de follow-up periode. De HR (95% BI) voor alle psychische ziekten was 1,63 (1,12–2,39) in het vierde kwartiel in vergelijking met het eerste kwartiel en gecorrigeerd voor leeftijd. De HR (95% CI) in het vierde kwartiel was 2,59 (1,15–5,82) voor stemmingsstoornissen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de data ziekenhuisopnamen, terwijl veel mensen met een psychische aandoening ook elders worden gezien en behandeld. Dat betekent dat sprake kan zijn van een onderschatting van het verband.

De onderzoekers concluderen dat chronische blootstelling aan lood kan leiden tot psychische aandoeningen die ziekenhuisopname noodzakelijk maken. Er lijkt een relatie te bestaan tussen de hoogte van het lood-in-bloed-gehalte en het risico op klinisch vastgestelde psychische aandoeningen, met name stemmingsstoornissen.

Bron:

Jin-Ha Yoon, Yeon-Soon Ahn The association between blood lead level and clinical mental disorders in fifty thousand lead-exposed male workers Journal of Affective Disorders 190 (2016) 41–46

Meer weten?

Kijk ook eens bij het factsheet over lood in Factsheets chemische stoffen