CML door oplosmiddelen en dieseluitlaatgassen?

Rode bloedcel

In een recent artikel van Reis et al. (2017) wordt een geval van chronische myeloïde leukemie (CML) in verband gebracht met ruim tien jaar blootstelling aan chemische stoffen. Hij kwam verschillende keren per week in aanraking met dampen van onder meer benzeen, tolueen en xyleen en met dieseluitlaatgassen. De oplosmiddelen dampten uit open vaten. Toen hij met klachten in een ziekenhuis werd onderzocht bleek uiteindelijk sprake van CML en dit werd na onderzoek door experts in verband gebracht met de blootstelling in het werk.

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een chronische vorm van leukemie met een wisselend beloop en wordt meestal niet wordt gezien als beroepskanker. Niettemin zijn er mogelijk wel omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van CML. De meest onderzochte blootstelling is die aan benzeen.

Van benzeen is bekend dat het hematotoxisch, immunotoxisch en carcinogeen is en gemakkelijk in het lichaam kan worden opgenomen via inademing en via contact met de huid. Vooral de metabolieten van benzeen die ontstaan in de lever zijn schadelijk voor het beenmerg en veroorzaken een zogenaamde beenmergdepressie die zich uit in anemie, leukopenie en thrombocytopenie.

Bij werknemers die blootstaan aan benzeen, tolueen en xyleen worden ook immunologische afwijkingen vastgesteld met onder meer een toename van gevoeligheid voor allergieën en door een afname van met name circulerende T-lymfocyten en een vergrote milt.

In het artikel wordt de recente literatuur met betrekking tot een mogelijke relatie tussen BTX (benzeen, tolueen, xyleen) besproken waarbij veel aandacht wordt besteed aan mogelijke biologische mechanismen die de relatie met CML kunnen verklaren. Hierbij wordt vooral gewezen op epigenetische veranderingen die met name een aantal genen betrokken bij het repareren van DNA minder actief maken. De literatuur met betrekking tot CML en blootstelling aan dieseluitlaatgassen wijst momenteel niet op een relatie, mogelijk met uitzondering van blootstelling van kinderen.

De onderzoekers concluderen dat het ook bij CML zinvol is om goed te kijken naar eventuele blootstelling aan chemische stoffen in de arbeidssituatie. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met BTX-oplosmiddelen wordt dringend aangeraden.

Lees het hele artikel online

Cesar Reis et al. Inhalational chemical exposure resulting in myelogenous leukemia

International Journal of Biomedical Research ISSN: 0976-9633 (Online); 2455-0566 (Print) Journal DOI: https://dx.doi.org/10.7439/ijbr