De verborgen risico’s van koffie maken

koffie Over koffie is al veel geschreven en gezegd. Veel onderzoek is namelijk gedaan naar de invloed van koffie drinken op van alles en nog wat. Maar dat er ook risico’s kleven aan het maken van koffie is minder bekend. En dan het ik het over de verwerking van vers geplukte koffiebonen via branden, malen en afvullen tot de pakken, zakken en cups die je in de winkel koopt. En dat heeft ook te maken met de geur van verse koffie…


Health Hazard Evaluation

Kort geleden verscheen een interessant rapport van het Health Hazard Evaluation (HHE) programma van het Amerikaanse NIOSH/CDC over de koffieproductie in een relatief klein bedrijf dat zijn eigen koffie produceerde. Werknemers en werkgevers die tegen mogelijke gezondheidsproblemen door werk aanlopen in hun bedrijf kunnen een beroep doen op het HHE programma om de risico’s in kaart te laten brengen. Deskundigen van NIOSH doen dan onderzoek, ook op de werkplek en komen met een rapport en aanbevelingen. Deze rapporten worden gepubliceerd en zijn vaak zeer lezenswaardig.

Het gaat hier om het rapport met de titel “Evaluation of exposures and respiratory health at a coffee roasting and packaging facility“, zie link en details hier onder. Het bedrijf verwerkte onder meer diacetyl en maakte zich zorgen over de gezondheidseffecten daarvan. Diacetyl is een smaakstof die bekend is omdat het een ernstige longaandoening kan veroorzaken. Deze bronchiolitis obliterans wordt dan ook wel aangeduid met “popcorn disease”.

Brie Hawley, MS, PhD Stephen B. Martin, Jr., PhD, PE Matt Duling, MS Rachel L. Bailey, DO, MPH Evaluation of exposures and respiratory health at a coffee roasting and packaging facility Report No. 2016-0013-3294 October 2017

Aanpak

Het bedrijf werd bezocht, de werkomstandigheden in kaart gebracht en er werden zowel metingen gedaan van de omgevingslucht bij verschillende werkzaamheden als aan de persoon. Deze metingen richtten zich op diketonen zoals diacetyl, 2,3-pentanedion, and 2,3-hexanedion, maar er werd ook kooldioxide en koolmonoxide gemeten omdat bekend is dat deze bij het branden en malen van koffie vrij kunnen komen. Om die reden werd ook het afzuigingsysteem goed bekeken. Daarnaast werd met behulp van vragenlijsten en longfunctieonderzoek naar de gezondheid van de medewerkers gekeken. Ook werd gekeken naar de blootstelling aan stof van met name de groene koffiebonen, omdat dit mogelijk sensibiliserend zou kunnen zijn.

Resultaten

Diacetyl – Wanneer werd gemeten gedurende de volle werktijd kwamen de diacetyl concentraties bij enkele productiemedewerkers boven de aanbevolen grenswaarde van 5 ppb (parts per billion). De hoogst gemeten concentratie diacetyl was 13 ppb. Bij kortere metingen tijdens specifieke taken bleek de concentratie diacetyl vooral hoog bij het malen van koffie (maximum 375 ppb) en het verpakken van de koffie met de weeg-vulmachine (maximum 30 ppb). Alle 15 minuten-metingen bij werknemers die de gebrande koffiebonen maalden waren hoger dan de NIOSH-grenswaarde voor korte blootstelling van 25 ppb. Alle geroosterde koffiebonen stoten diacetyl en 2,3-pentadion uit.

CO en CO2 – In de directe omgeving van de maalmachines overschreden de gemeten koolmonoxide concentraties de NIOSH maximale grenswaarde van 200 ppm (parts per million). De concentraties CO2 in dezelfde omgeving liepen op tot 2500 ppm.

Gezondheidsklachten – de meest gerapporteerde klachten waren oog, neus- en bijholte-symptomen. Enkele werknemers gaven aan dat deze klachten werden veroorzaakt of verergerd door het stof van de groene koffiebonen, stof van gebrande bonen, het verpakken van koffie en het schoonmaken van de brander. Geregeld werd ook melding gemaakt van benauwdheid, piepende ademhaling en druk op de borst. De longfunctieonderzoeken leverden geen afwijkingen op. Bij 2 van de 13 geteste werknemers wees een verhoogde uitademing van NO op een mogelijke allergie.

Aanbevelingen

In het rapport dat een uitvoerig verslag geeft van alle metingen en bevindingen worden aanbevelingen gedaan gericht op zowel de werkgever als de werknemer. Belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Goede voorlichting over de risico’s die kleven aan de blootstelling aan diacetyl en andere diketonen, koolmonoxide en kooldioxide en het stof van zowel groene als gebrande koffiebonen.
  • Er moeten CO-melders aangebracht worden en de afzuiging moet op veel plaatsen verbeterd worden.
  • Het gebruik van goede adembescherming wordt voor verschillende taken aanbevolen.
  • Daarnaast zou het afsluiten van vaten en zaken met koffiebonen en gemalen koffie en het verder automatiseren van het transport van bonen en koffie kunnen bijdragen aan vermindering van de blootstelling.
  • Gezondheidsbewaking van de werknemers met extra aandacht voor klachten van de luchtwegen wordt aanbevolen.
  • Opzetten van een meetprogramma om de blootstelling te volgen
  • Werknemers moeten zich bewust zijn van de risico’s en zowel de afzuiging als eventuele maskers goed gebruiken.
  • Bij optreden en verergeren van klachten en symptomen hulp zoeken
  • Niet met gezicht vlak boven zakken of bakken met koffie hangen.

Dat laatste is ook een waarschuwing die de consument ter harte zou moeten nemen. Hoe lekker een net geopend pak koffie ook ruikt, de koolmonoxide hoeveelheden die je op dat moment inademt, zijn aanzienlijk. Kijk maar eens naar dit filmpje:

Meer lezen?

Popcorn long in Nederland

Bronchiolitis obliterans bij bootbouwers

Review ondersteunt rol styreen bij longziekten

Betreden opslag houtkorrels soms levensgevaarlijk

Series Navigation<< Longproblemen in de koffieproductie (2)Barista met stressfractuur in sleutelbeen >>