Incidenten met fosfine op schepen

Bij het vervoeren van scheepsladingen van organisch materiaal en producten, zoals bijvoorbeeld sojabonen of textiel moet het meeliften van schadelijke insecten en plaagdieren worden voorkomen. Zowel om schade aan de lading te voorkomen als om te zorgen dat deze plaagdieren en insecten zich niet over de wereld verspreiden. Daarom begast men scheepsruimen en containers met uiteenlopende chemische producten, zoals in het verleden methylbromide en nu vaak fosfine.

bulk carrier laden
Afbeelding van Mohammad Hijaz via Pixabay

Het begassen van in essentie besloten ruimten brengt echter ook risico’s met zich mee voor de mensen die erin of erbij werken. Denk bijvoorbeeld aan de werknemers op het schip, in de haven of zelfs bij het vrachtvervoer. Vorig jaar heb ik al eens aandacht besteed aan incidenten met fosfine in het artikel Ernstige vergiftiging met fosfine in scheepsruim. Recent verscheen een interessant overzicht van meldingen acute incidenten met fosfine op schepen gebaseerd op meldingen in België en Frankrijk.

Analyse van meldingen

Van de Sijpe et al. (2020) analyseren alle meldingen van acute beroepsmatige blootstelling aan fosfine in de maritieme sector binnengekomen bij het Belgisch Vergiftigingen Centrum. Deze worden vergeleken met de melding in een studie van ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) met de data van de Franse Vergiftigingen Centra. Het gaat om alle meldingen tussen 1 januari 1999 tot en met 31 december 2018.

De onderzoeksvragen zijn vooral gericht om inventarisatie:

  • Als de incidenten optreden, wat is de frequentie?
  • Neemt het aantal incidenten toe?
  • Wat is de aard, uitgebreidheid en ernst van de incidenten?
  • Kunnen de achtergronden van incidenten worden onderzocht om tot betere preventie te komen?

Resultaten

Over de periode van 20 jaar zijn de vergiftigingencentra 34 keer benaderd over een incident met fosfine, waarvan tweederde plaatsvond in de maritieme sector. Het gaat om 24 afzonderlijke incidenten met 24 slachtoffers. Uitgezet op een tijdlijn blijkt dat de frequentie de afgelopen jaren is toegenomen. Dit zou te maken kunnen hebben met het uitfaseren van het gebruik van methylbromide. Wellicht gebruikt men fosfine nu vaker bij het begassen.

Van de klachten was tweederde buikpijn, misselijkheid en braken, een derde van de slachtoffers had luchtwegklachten (luchtwegirritatie, hoest en kortademigheid) en een kleine veertig procent neurologische klachten (vooral hoofdpijn, maar ook duizeligheid en slaapproblemen). Hieruit blijkt dat de klachten vaak tamelijk aspecifiek zijn en ‘vaag’. Dit maakt het voor de hulpverleners vaak lastig om het te herkennen als vergiftiging door fosfine. Maar ook wanneer het wel wordt herkend, is er vaak weinig bekend over de blootstelling en de risico’s die de werknemers lopen.

De meeste slachtoffers bij deze incidenten werden ter observatie opgenomen in een ziekenhuis. Dat is verstandig gezien de kans op het optreden van late effecten in dagen na blootstelling. Bij het scoren van de ernst van de situatie, bleek dit doorgaans mee te vallen. De onderzoekers zetten hun bevindingen af tegen de informatie die zij verzamelden met een literatuuronderzoek. Hierin bekeken ze onder meer twaalf case reports, waar dezelfde patronen naar voren als bij de geanalyseerde meldingen.

Preventie

Om dergelijke incidenten te voorkomen zijn goede voorzorgsmaatregelen nodig. Hiervan is al veel vastgelegd in bestaande wet- en regelgeving rondom het begassen van ladingen. Op Europees niveau is er door EU-OSHA een goede handreiking voor preventie gepubliceerd eind 2019 (zie link hieronder). Daarbij is het van belang dat zowel de werkgever als alle werknemers in de keten evenals de hulpverleners op de hoogte zijn van de risico’s van fosfine op schepen en van de kenmerken van een fosfine vergiftiging. Ook zou het analyseren van incidenten met fosfine in alle registraties van vergiftigingencentra nuttig zijn om meer zicht te krijgen op de omvang van het probleem.

Bron

Van de Sijpe, P., Lucas, D., Canals, M. L., & Jensen, O. (2020). Acute occupational phosphine intoxications in the maritime shipping sector: Belgian and French reported casesInternational Maritime Health71(3), 151-159.

European Union- Occupational and Safety Health Agency. Handling
fumigated containers in ports — health risks and prevention practices – Safety and health at work
– EU-OSHA.

Lees ook

Ernstige vergiftiging met fosfine in scheepsruim