Lage rugklachten bij bagage-afhandelaars

Lage rugklachten komen veel voor, zowel in de algemene bevolking als onder werkende mensen. Ze leiden nogal eens tot verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bij lage rugklachten kan het gaan om verschillende aandoeningen. Twee grote groepen zijn de aandoeningen van de tussenwervelschijf zoals hernia en de aspecifieke lage rugklachten. Er is veel onderzoek gedaan naar risicofactoren in en buiten het werk. Veel van deze onderzoeken vertonen methodologische zwakke punten en hebben een korte follow-up tijd. Terwijl een chronische aandoening als lage rugklachten vaak een lange tijd nodig heeft om te ontwikkelen.

bagage-afhandelaars
Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

The Copenhagen Airport Cohort

Gelukkig is er voor langdurig follow-up onderzoek sinds 2012 een groot historisch cohort beschikbaar in Denemarken. In dit cohort zijn bagage-afhandelaars op het vliegveld van Kopenhagen die veel zwaar tillen opgenomen evenals een referentiegroep van ongeschoolde werkenden. De referentiegroep heeft een vergelijkbare sociaaleconomische achtergrond, maar een minder grote fysieke werkbelasting. Het cohort telt 69.175 mensen en beslaat een werkperiode van 1990-2012. Over de deelnemers is veel informatie verzameld, zowel over hun aandoeningen als over werkfactoren als tillen en werken in ongunstige houdingen.

Lage rugklachten

In een recente studie in dit cohort is gekeken of werkgebonden tillen gemeten als het cumulatieve aantal jaren werkzaam als bagage-afhandelaar een voorspellende factor is lage rugklachten. Daarbij werd alleen gekeken naar lage rugklachten die in het ziekenhuis zijn gediagnosticeerd of behandeld. Ook werd gekeken naar eventuele verschillen tussen bagage-afhandelaars bij de gate (die het vliegtuig beladen of ontladen) en de mensen die bagage sorteren in de bagagekelder. Ten slotte is gekeken of de incidentie van lage rugklachten lager is wanneer technische tilhulpmiddelen worden gebruikt.

Blootstelling

Gemiddeld tillen bagage-afhandelaars in een 9-urige dienst circa 5000 kg met een gemiddeld gewicht van 15 kg per bagagestuk. Deze dagelijkse werkbelasting is min of meer constant over de jaren. In de bagagekelder zijn tilhulpmiddelen geïntroduceerd sinds 1998. Bij de gate was dit tussen 2002 en 2004. Als blootstellingsmaat wordt het cumulatieve aantal jaren werkzaam als bagageafhandelaar gebruikt.

In het totale cohort waren 3473 bagage-afhandelaars en 65.702 werkenden in de referentiegroep. Zeventig procent van de bagage-afhandelaars werkt de helft van de tijd op de grond en de helft van de tijd in het vliegtuig als ze aan de gate werken. Knielen en zitten is nodig in het laadruim van het vliegtuig. In de bagagekelder gebruikte 36% van de werknemers de tilhulpmiddelen regelmatig (de helft van de tijd of langer).

Uitkomsten

Als uitkomstmaat een ziekenhuisdiagnose of –behandeling voor rugklachten, verdeeld in twee groepen: aandoeningen van tussenwervelschijven of aspecifiek lage rugklachten. Als mogelijk van invloed zijnde variabelen is rekening gehouden met leeftijd, kalenderjaar, hoogst genoten opleiding en jaar van introductie van de tilhulpmiddelen. Aspecifieke lage rugklachten kwamen meer voor dan afwijkingen van de tussenwervelschijven. Het ging om 2244 gevallen van een lumbale hernia (118 bagage-afhandelaars en 2126 referentie personen) en 3134 gevallen van aspecifieke lage rugklachten (237 bagage-afhandelaars en 2906 referentie personen).

Incidentie van lage rugklachten

De incidentie van aspecifieke lage rugklachten was hoger bij bagage-afhandelaars dan bij de referentiegroep. De incidentie van hernia’s verschilde niet. Bagage-afhandelaars die het werk al lang deden (20 jaar of meer) hadden een hogere incidentie van aspecifieke lager rugklachten dan collega’s die minder jaren hebben gewerkt (minder dan drie jaar): IRR van 1,94 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,23 – 3,07) met correctie voor andere variabelen.

Het lineaire verband tussen het cumulatieve aantal jaren als bagage-afhandelaar was significant verhoogd met een IRR van 1,16 (95& BI 1,07 – 1,25). Voor de aandoeningen van de tussenwervelschijven gold dit niet.

Voor de bagage-afhandelaars aan de gate was de incidentie van aspecifieke lage rugklachten vooral hoog in de periode voor de introductie van de tilhulpmiddelen (lopende banden). Dit kan erop duiden dat de invoering hiervan een effectieve maatregel is om de cumulatieve werkbelasting te verlagen.

Concluderend

In het vrij toegankelijke artikel wordt uitgebreid ingegaan op de sterke en zwakke punten van deze studie. Niettemin lijkt de conclusie dat de fysieke werkbelasting van bagage-afhandelaars bijdraagt aan het ontstaan van aspecifieke lage rugklachten gerechtvaardigd. Tilhulpmiddelen lijken daarbij met name succesvol bij het lossen en laden aan de gate.

Bron:

Brauer, C., Mikkelsen, S., Pedersen, E.B. et al. Occupational lifting predicts hospital admission due to low back pain in a cohort of airport baggage handlers Int Arch Occup Environ Health (2020) 93: 111. https://doi.org/10.1007/s00420-019-01470-z

Lees ook: Dagelijkse schouderpijn bij bagage-afhandelaars ontleed