Oplosmiddelen kunnen het kleuren zien veranderen

Kleurenzien test Lanthony desaturated 15 HUE test

Recent zijn een aantal overzichtsartikelen verschenen die duidelijk maken dat bij mensen die met organische oplosmiddelen werken het kleurenzien kan veranderen of afnemen. Het is een fenomeen waarover ook al eerder regelmatig artikelen zijn verschenen, maar uit deze nieuwe studie en twee reviews komt toch duidelijk naar voren dat met name de oplosmiddelen tolueen en styreen zogenaamde “dyschromatopsie”(veranderd kleuren zien) kunnen veroorzaken.

Petroleum raffinaderij

In 2017 verscheen een studie uit India (Indhushree et al. 2016) waarin 30 aan organische oplosmiddelen blootgestelde werknemers van een petroleum raffinaderij werden vergeleken met 30  niet blootgestelde werknemer van dezelfde leeftijd. Voor beide groepen werden de ogen uitgebreid getest op gezichtsscherpte, gezichtsvelden, gevoeligheid voor contrast en kleurenzien. De blootstelling aan oplosmiddelen werd bij alle deelnemers vastgesteld via biologische monitoring in bloed en urine gericht op tolueen en xyleen vastgesteld. De hoog blootgesteld groep verschilde significant van de controlegroep wat betreft de gevoeligheid voor contrast en het kleurenzien. Blootstelling aan oplosmiddelen was een duidelijke en significante risicofactor voor beperkt kleurenzien met een odds ratio van 4,43 (95% CI: 1.36–14.4); P = 0.013.

Twee reviews

Dit jaar zijn twee review artikelen gepubliceerd waaruit duidelijk naar voren komt dat blootstelling aan organische oplosmiddelen het kleurenzien vermindert. In Colombia deed Betancur et al. een studie onder de beroepsbevolking waarbij steeds dezelfde test (Lanthony D15 desaturated test (D-15 d)) was gebruikt om het kleurenzien te beoordelen. Hierbij bleek een statistisch significant verband te bestaan tussen blootstelling aan organische oplosmiddelen en verminderd kleurenzien (Betancur et al. 2017).

Eveneens via een meta-analyse en review stelden Choi et al. vast dat werknemers blootgesteld aan styreen slechter presteerden op testen voor kleurenzien dan niet blootgestelde werknemers. De heterogeniteit tussen de studies was hier nogal groot en er waren aanwijzingen voor publicatie-bias. Niettemin concluderen de onderzoekers dat de meta-analyse de hypothese van werkgerelateerde styreen dyschromatopsie ondersteunt. (Choi et al. 2017)

Bronnen (alle drie vrij online te lezen):

R Indhushree et al. 2016 Visual functions of workers exposed to organic solvents in petrochemical industries

Betancur et al 2017 Impaired colour vision in workers exposed to organic solvents: A systematic review

Ariel R. Choi et al. 2017 Occupational styrene exposure and acquired dyschromatopsia: A systematic review and meta-analysis