Overgevoeligheid door allergie van het directe type

overgevoeligheid

Veel mensen komen dagelijks in contact met chemische stoffen in hun dagelijks werk. Sommige stoffen hebben sensibiliserende eigenschappen en kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, vooral wat betreft huid en longen.

Vroegtijdig onderkennen van een overgevoeligheid kan veel problemen voorkomen, maar is niet altijd gemakkelijk.

Proefschrift

Recent is in Finland een proefschrift verschenen dat uitgebreid ingaat op de diagnostiek van beroepsgebonden allergie en dan vooral op de overgevoeligheid die direct na contact kan optreden. In het proefschrift werd speciaal aandacht besteed aan beroepsgebonden contact urticaria en aan het gelijktijdig optreden van huid- en luchtwegklachten.

Voor het retrospectieve onderzoek werd gebruik gemaakt van patiëntendossiers van de bedrijfsgeneeskundige kliniek van het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) in Helsinki uit de periode 1-1-1990 tot 31-5-2011. Deze kliniek is een gespecialiseerde kliniek in de derde lijn waar patiënten naartoe verwezen worden voor nadere diagnostiek, vooral op het gebied van werkgerelateerde huid- en longaandoeningen.

Vier studies

In de eerste studie werd gekeken naar patienten waarbij in de periode 1990-2006 contact urticaria werden vastgesteld ten gevolge van zuuranhydriden (bijvoorbeeld ftaalzuuranhydride). Er werden 21 patienten gevonden.

In de tweede studie werd gekeken naar andere directe allergische reacties en werden 11 patienten gevonden met een dergelijke allergie voor haarverf.

In de derde studie werd gekeken naar alle door FIOH uitgevoerde huidpriktesten in de periode 1991-2011. Daarbij werden positieve huidpriktesten gevonden voor zuuranhydriden, isocyanaten, epoxyharsen, persulfaten, chlooramine T, chloorhexidine en aziridine.

In de vierde studie werden patientendossiers uit de periode 1995-2011 bekeken. Hierbij werden 291 patienten gevonden met werkgerelateerde contact urticaria or contacteczeem door eiwitten (ook een allergie van het directe type).

Verder resultaten

Van de 291 werd bij 232 (80%) contact urticaria vastgesteld en bij 59 (20%) een contacteczeem door eiwit. De meest voorkomende oorzaken waren meel, granen en diervoeder (21%), gevolgd door huidschilfers va koeien (18%) en natuurrubber latex (15%). Blootstelling aan chemische stoffen leidde in 41 (14%) van de patienten tot contact urticaria met blootstelling aan zuuranhydriden als meest voorkomende oorzaak

Bij de 291 patienten met contact urticaria en eiwitallergie was bij 134 (46%) sprake van een gelijktijdige allergische luchtwegaandoening voor dezelfde stof.  In 111 gevallen (38%) ging het om werkgebonden rhinitis en bij 60 mensen (21%) om een beroepsastma.

Conclusies

Uit de verschillende onderzoeken komt naar voren dat het stellen van de diagnose “allergie van het directe type” lastig kan zijn. Er is behoefte aan een standaardaanpak en richtlijnen voor de diagnostiek. IgE-gemedieerde overgevoeligheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van werkgebonden allergie voor een selecte groep chemische stoffen. Voor de diagnostiek daarvan zijn huidpriktesten van essentieel belang. Voor veel andere stoffen lijkt specifiek IgE een minder grote rol te spelen en dan zijn huidpriktesten van minder belang.

Aanbevelingen

Vroegtijdig opsporen van sensibilisatie is belangrijk voor het voorkomen van lange termijn gezondheidseffecten die ook het werk-functioneren kunnen belemmeren. Preventief moet de blootstelling aan deze direct sensibiliserende stoffen worden voorkomen via vervanging, goede werkmethoden, informeren van werknemers en adequate beschermende middelen. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheid van het optreden van zowel huid- als luchtwegallergieën voor hetzelfde product.

Bron:

Thesis
Eva Helaskoski
OCCUPATIONAL IMMEDIATE SENSITIZATION TO CHEMICALS – WITH SPECIAL REFERENCE TO DIAGNOSTIC SKIN TESTS AND CONTACT URTICARIA

Meer lezen

Contacteczeem in de voedselbereiding vooral door vis-eiwitten