Repeterend werk als oorzaak van een EPL-ruptuur

Kan langdurige belasting van de hand bij productiewerkzaamheden leiden tot het afscheuren van de pees van de duimstrekker, ofwel een ruptuur van de M.Extensor Pollicis Longus (EPL-ruptuur)? Lees meer over een recent geval in Korea dat mooi laat zien hoe je met een intensieve analyse van werktaken tot een conclusie kunt komen.

Wat weten we van EPL-rupturen?

Al in 1988 wordt in een artikel in het NTvG gesproken over spontane’ rupturen van de pees van de M. extensor pollicis longus. Deze komen regelmatig voor, zowel na polsletsels als bij chronische ontstekingsprocessen zoals reumatoïde artritis. Bij nadere bestudering zijn de rupturen die ontstaan na een polsletsel, meestal een uiting van verminderde doorbloeding, van zogenaamde ischemische necrose.

De spontane EPL-ruptuur werd in 1876 voor het eerst beschreven door Duplay bij een 36-jarige vrouw na een val. Maar ook toen al werd het gezien als een werkgebonden aandoening: Dit letsel werd aangeduid als ‘Trommlerlähmung’, omdat het in het begin van deze eeuw veelvuldig werd gezien bij tamboers met als waarschijnlijke oorzaak overbelasting.

Productiemedewerker in autofabriek

Productiemedewerker autofabriek met EPL-ruptuur

Park & Kim (2019) beschrijven een geval van een spontane EPL ruptuur aan de rechter hand bij een 47-jarige rechtshandige man. De man heeft 15 jaar als productiemedewerker aan de lopende band in een autofabriek gewerkt. Via de bedrijfsgeneeskundige kliniek is zijn arbeidshistorie in detail in kaart gebracht. De medewerker legde zijn 22 verschillende taken op video vast. Dat maakte het mogelijk alle taken ergonomisch te beoordelen. De aandacht ging daarbij uiteraard uit naar risicofactoren voor aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Ook werd per taak de Job Strain Index (JSI) bepaald.

Taakanalyse

Drie van de 12 taken (25%) zijn beoordeeld als hoog-risico taken voor handen en polsen op basis van de inventarisatie van risicofactoren voor aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Bij bepaling van de JSI bleken 11 van de 22 taken mogelijk risicovol. Bovendien gebruikte de man bij 19 van de 22 taken gereedschap met hand-arm trillingen. De tabellen over de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen, zijn via het vrij toegankelijke artikel in te zien. Ze geven een goed beeld van de wijze waarop de taken zijn beoordeeld.

Conclusie

De onderzoekers gaan kort in op mogelijke ander factoren die een rol gespeeld kunnen hebben zoals andere aandoeningen of sport. De belasting daarvan lijkt echter gering. Daarom concluderen ze dat de spontane EPL-ruptuur zeer waarschijnlijk het gevolg is van langdurig herhaalde bewegingen en ongunstige posities van de hand en polsen. Het blootstaan aan hand-arm trillingen heeft mogelijk ook een rol gespeeld.

EPL-ruptuur bij een kok en een kleermaker

Een andere Koreaanse Kim beschreef in 2012 een spontane EPL-ruptuur bij een 41-jarige vrouw die werkzaam was als kok. Ook hier was geen sprake van reuma, peesontsteking of behandeling met steroïden. Ook in haar achtjarige arbeidshistorie was sprake van forse en vaak herhaalde belasting van hand, pols en voor de duim.

In 2011 verscheen een artikel over een spontane EPL-ruptuur bij een 44-jarige man die al 10 jaar werkte als kleermaker. Er was geen sprake van verstorende factoren zoals een trauma, reuma, jicht of een steroïden-injectie. De klachten werden toegeschreven aan frequent herhaalde bewegingen van de handen.

Bronnen

B. Hylkema, T.F. Bury, C.B.H. Yoe en Chr. van der Werken Rupturen van de pees van de musculus extensor pollicis longus Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2202-4

Park S, Kim J.   A case of extensor pollicis longus (EPL) tendon rupture in an automotive assembly line worker: an ergonomic evaluation through job strain index (JSI) and musculoskeletal risk factor survey.   Ann Occup Environ Med. 2019 Jan;31(1):e2.  

Kim C. H. (2012). Spontaneous rupture of the extensor pollicis longus tendonArchives of plastic surgery39(6), 680–682. doi:10.5999/aps.2012.39.6.680

Choi, J. C., Kim, W. S., Na, H. Y., Lee, Y. S., Song, W. S., Kim, D. H., & Park, T. H. (2011). Spontaneous rupture of the extensor pollicis longus tendon in a tailorClinics in orthopedic surgery3(2), 167–169. doi:10.4055/cios.2011.3.2.167