13 EU grenswaarden kankerverwekkende stoffen

Kanker is de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU (53 % van het totaal), en dus de belangrijkste gezondheidsrisico voor werkenden in de Europese Unie.

Werkgevers moeten de risico’s voor werknemers in verband met de blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk identificeren en beoordelen, en moeten blootstelling voorkomen waar sprake is van risico’s. Indien mogelijk moet de kankerverwekkende chemische stof worden vervangen door een minder gevaarlijk alternatief, en als dat niet mogelijk is, moet — voor zover dat technisch uitvoerbaar is — de kankerverwekkende stof in een gesloten systeem worden vervaardigd en gebruikt, om blootstelling te voorkomen. Indien dit evenmin mogelijk is, moet de blootstelling van de werknemers zo laag mogelijk worden gehouden.

De Europese Commissie heeft op basis van bijdragen van wetenschappers, werkgevers, werknemers, vertegenwoordigers van de lidstaten en arbeidsinspecteurs grenswaarden voorgesteld voor 13 van de bij het raadplegingsproces geïdentificeerde prioritaire stoffen.

De invoering van deze grenswaarden zal werkgevers, werknemers en handhavingsinstanties een objectieve maatstaf geven om ervoor te zorgen dat de algemene beginselen van de richtlijn worden nageleefd. Dit moet bijdragen tot een vermindering van de blootstelling aan deze prioritaire kankerverwekkende stoffen en tot een overeenkomstige verlaging van het aantal werknemers dat werkgerelateerde kanker krijgt.

Bron: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1655_nl.htm

Sectoren, typen veroorzaakte kanker en geraamde niveaus van blootstelling voor 13 chemische stoffen

Chemische stofVoorgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling   Relevante sectorenTypen veroorzaakte kanker/andere ziektenAantal blootgestelde werkenden
1,2- Epoxypropaan2,4 mg/m3Chemische productie; synthetische smeerstoffen, boorvloeistoffen in olievelden; polyurethaansystemenLymfopoëtische kanker, hematopoëtische kanker, verhoogd risico op leukemie485 – 1 500
1,3-Butadieen   2,2 mg/m3Vervaardiging van geraffineerde petroleumproducten, vervaardiging van rubberproductenLymfohema-topoëtische kanker27 600
2-Nitropropaan18 mg/m3Vervaardiging van basischemicaliën, vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen (stroomafwaarts gebruik)Levertumoren51 400
Acrylamide0,1 mg/m3Vervaardiging van chemische producten, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, overige zakelijke diensten, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, openbaar bestuur en defensieAlvleesklierkanker54 100
Broomethyleen4,4 mg/m3Productie van chemische en aanverwante stoffen; productie van rubber en kunststof; productie van leder en lederwaren; productie van metaal voor de groothandelLeverkankern.v.t.
Chroom(VI)-verbindingen0,025 mg/m3Productie en gebruik van chroom bevattende pigmenten, verf en metaal(conversie)coatings. Stroomafwaarts worden chromaatverbindingen, met inbegrip van bariumchromaat, zinkchromaat en calciumchromaat gebruikt als grondverf en aflaklagen in de lucht- en ruimtevaartsectorLongkanker en sinonasale kanker916 000
Ethyleenoxide1,8 mg/m3Winning van aardolie en aardgas; diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning; vervaardiging van voedingsmiddelen, textiel, chemische producten, medische apparatuur en instrumenten, precisie- en optische instrumenten en uurwerken; ziekenhuis- en industriële sterilisatie; onderzoek en ontwikkeling; openbaar bestuur en defensie; onderwijs; gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleningLeukemie15 600
Stof van hardhout3 mg/m3Houtbewerking, meubelvervaardiging en de bouwSinonasale en nasofaryngeale kanker3 333 000
Hydrazine0,013 mg/m3Chemische blaasmiddelen; landbouwpesticiden; waterbehandelingLong- en darmkanker2 124 000
o-Toluïdine(0,5 mg/m3)Vervaardiging van chemische producten en kunstmatige vezels; vervaardiging van producten van rubber; onderzoek en ontwikkeling; openbaar bestuur en defensie; onderwijs; gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleningBlaaskanker5 500
Respirabel kristallijn silicastof
(RCS)
0,1 mg/m3Mijnbouw, glasvervaardiging, bouwnijverheid en distributie en toelevering van elektriciteit, gas, stoom en warm waterLongkanker, silicose (stoflongziekte)5 300 000
Vuurvaste keramische vezels0,3 f/mlProductie (van vezels, afwerking, installatie, verwijdering, assemblagewerkzaamheden, mengen/vormen)Nadelige effecten op de luchtwegen, huid- en oogirritatie; mogelijk longkanker10 000
Vinylchloride monomeer
(VCM)
2,6 mg/m3Vervaardiging van chemische producten (VCM en PVC)Angiosarcoma, hepatocellulaire carcinomen15 000