Werken in de hitte: gezondheidsrisico’s

Dat werken als het heet is niet prettig is, weten we. Dat werken in de hitte ook risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt is uitgebreid onderzocht. Maar toch weten veel mensen er in ons gematigd klimaat weinig van. Dat zelfs een dag werken in te hoge temperaturen er al voor zorgt dat onze lichaamstemperatuur stijgt bijvoorbeeld. Iets dat voor mensen met een minder goede gezondheid al een flinke extra belasting betekent. Of dat hittebelasting een aanslag is op je nieren.

Recent verscheen een systematisch literatuur onderzoek waarin de hittebelasting in het werk en de gezondheidseffecten daarvan uitgebreid is bekeken. Het onderzoek is online vrij te lezen. In het onderzoek zijn maar liefst 111 studies opgenomen, verschenen tussen 1954 en 2018. De onderzoeken omvatten 447 miljoen werknemers in 40 verschillende beroepen. Er zijn 30 landen vertegenwoordigd, verdeeld over alle continenten en in alle relevante klimaatzones.

Het ging bij 88 studies om gezondheidseffecten door hittebelasting in het werk en bij 14 studies is gekeken naar productiviteitsverlies door werken in de hitte. In 54 studies werkten de mensen binnen, in 33 studies buiten en in de rest van de studies waren beide werktypen opgenomen. Hoewel de heterogeniteit van studies groot is, zijn de onderzoekers erin geslaagd zes verschillende meta-analyses uit te voeren. Hiervoor waren 64 studies geschikt.

Prevalentie ervaren hittestress

De eerste meta-analyse omvat 33 studies met in totaal 13.088 werknemers. Hierin werd gekeken naar de prevalentie van ervaren hittestress in situaties waarin sprake is van hittebelasting. De onderzoekers spreken van hittebelasting in het werk bij een temperatuur > 22°C bij zwaar lichamelijk werk of werk bij een temperatuur van > 25°C bij normaal lichamelijk werk. In deze meta-analyse bleek dat 35% (95% BI 31-39) van de werknemers die werken in hittebelasting tijdens of aan het eind van de dag hittestress ervaren.

Nierproblemen

In de tweede meta-analyse zijn 10 studies met in totaal 21721 werknemers opgenomen. Hier ging het om mensen die frequent aan hittebelasting blootstaan. Dit werd door de onderzoekers gedefinieerd als minimaal 6 uur per dan, 5 dagen per week en 2 maanden per jaar. Bij dergelijke blootstelling blijkt bij 15% (95% BI 11-19) van de werknemers sprake van een nierziekte of acute nieraandoening.

Minder productief

De derde meta-analyse keek naar productiviteitsverlies aan de hand van 11 studies met 8076 werknemers. De prevalentie van productiviteitsverlies bij hittebelasting in het werk was 30% (95% BI 21-39). Bij 7 studies was ook berekend wat het gemiddelde productiviteitsverlies was. Dit kwam uit op 2,6% voor iedere graad temperatuurstijging boven de 24°C WBGT.

Vier keer vaker hittestress

In de vierde meta-analyse werden werknemers die in de hitte werkten vergeleken met mensen die in thermoneutrale omstandigheden werken. De werkers in de hitte ervaren na een dag werken vier keer zo vaak hittestress dan werkers in thermoneutrale omstandigheden. Odds Ratio (OR) = 4,01 (95% BI 2,45 – 6,58).

Kerntermperatuur en soortelijk gewicht urine

In de vijfde en zesde meta-analyse wordt direct naar gezondheidseffecten gekeken. In het onderzoek naar de kerntemperatuur zijn 17 studies met in totaal 633 werknemers opgenomen. De gemiddelde toename van de kerntemperatuur tijdens een dienst in de hitte was 0,7°C (95% BI 0,4 – 1,0 °C).

In het onderzoek naar stijging van het soortelijk gewicht van de urine zijn 14 studies met 691 werknemers betrokken. Het gemiddelde soortelijk gewicht in thermoneutrale omstandigheden was en bleef volledig normaal met 1,024 (referentiewaarden 1,013 – 1,029). Maar bij hittebelasting nam het soortelijk gewicht toe met 0,0031 (95% BI 0,0014-0,0048) wat neerkomt op een gemiddelde toename van 14,5% (6,5-22,4%).

Dit zeer grootschalige onderzoek laat zien dat hittebelasting in het werk een serieus probleem kan vormen voor de gezondheid. Dat geldt al in de delen van de wereld met een gematigd klimaat, maar veel sterker daar waar het al warm is. Werkgevers, werknemers en arboprofessionals moeten bedacht zijn op het risico dat zowel bij buiten- als binnenwerk kan optreden.

Bron

Andreas D Flouris, Petros C Dinas, Leonidas G Ioannou, Lars Nybo, George Havenith, Glen P Kenny, Tord Kjellstrom Workers’ health and productivity under occupational heat strain: a systematic review and meta-analysis Lancet Planet Health 2018; 2: e521–31

Series Navigation<< Rhabdomyolyse beroepsrisico brandweerWennen aan de warmte bij inspanning >>