Beroepsziekten melden

Melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de wettekst over melden ongevallen en beroepsziekten, artikel 9 van de Arbowet. Voor de volledige wettekst kunt u terecht op wetten.overheid.nl.

Als een werknemer een ernstig arbeidsongeval overkomt dat de dood, een ziekenhuisopname of blijvend letsel tot gevolg heeft, moet de werkgever dit telefonisch melden bij de Inspectie SZW. Als de Inspectie SZW hierom vraagt, moet de werkgever ook een schriftelijke rapportage toesturen.

De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot meer dan drie dagen ziekteverzuim. Hij registreert in ieder geval aard en datum van het ongeval. De wijze van registreren wordt aan de werkgever zelf overgelaten. Deze informatie is voor werknemers beschikbaar.

Beroepsziekten moeten worden gemeld aan het Centrum voor Beroepsziekten (CvB). De deskundige (bedrijfsarts) of de arbodienst zorgt hiervoor, het is geen verplichting van de werkgever. Voor de bouwnijverheid is afgesproken dat de melding van een beroepsziekte -door de arbodienst, bij uitvoering van het in de CAO opgenomen pakket preventiezorg- via Arbouw aan het CvB plaatsvindt.

Gerelateerde artikelen Arbobesluit

Artikel 2.1 Gegevens beroepsziekten

Dit artikel kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

Gerelateerde artikelen Arboregeling

Het Arbobesluit is verder uitgewerkt in de volgende artikelen uit de Arboregeling:

Hoofdstuk 1, paragraaf 1.4, artikel 1.11: Melding beroepsziekten en Bijlage 1.

Dit artikel kunt u vinden op wetten.overheid.nl.


Direct een beroepsziekte melden

Protocol melden beroepsziekten

Signaleren, diagnosticeren, melden en preventie van beroepsziekten: het zes‐stappenplan voor bedrijfsartsen

dr. J.S. Boschman , dr. T. Brand, prof. dr. M.H.W. Frings‐Dresen , dr. H.F. van der Molen, September 2014

Voor een groot aantal beroepsziekten zijn hulpmiddelen beschikbaar om vast te stellen of een ziekte als beroepsziekte kan worden gemeld:

Registratierichtlijnen